travesti
travesti
travesti
【台語世界/錄音】雙語教育在台灣
圖

是按怎beh揀tsit篇:

歇假ê日子,lán ?-sái uì真濟方面來思考「國家」ê意義,可比「語言」。Lán ê國家beh講啥mih款ê話?Kám是英語、華語?啊lán逐族群ê母語--leh?多元語言ê社會--裡,制定語言政策是挑戰,m?-koh lán千萬tio?h m?-thang tuè人講話,suah k?家己ê話放b?記。

聽講台灣teh-beh發展雙語教育,台灣beh tsiânn做雙語國家。新聞報紙按呢寫。聽講行政院長賴清德運用伊ê權勢,無經過任何合法ê程序,已經t?教育部設立一?英語推動委員會,beh推動英語tsiânn做台灣ê官方語言。網路m?傳講,已經beh uì幼稚園開始實施雙語教育--lah!

最近有真濟假新聞,造成國家真大ê困擾!我相信網路teh傳--ê,新聞teh播--ê,聽來講去ê這?賴清德英語政策是一條假新聞。希望咱政府ài出面澄清,若無,這款假新聞絕對會造成人民對政府ê無信任,造成長期支持民進黨政府ê人民,開始對伊失去信心。因為會beh按呢想、beh按呢做,m?是為台灣好,是beh h?o台灣母語「緊死緊好」。

啥物是雙語教育?雙語教育有兩款,一款叫做過渡性雙語教育,一款叫做發展性雙語教育。若是雙語教育在台灣,自來lóng是過渡性--ê,lóng是「柺仔」ê雙語教育──一向lóng是k?母語當做柺仔來使用,主要ài咱ê人會曉講殖民者ê話,然後k?柺仔擲掉。日本人來殖民台灣ê時,t?國民學校實施ê雙語教育就是按呢。中國人來ê時,m?是按呢。Tsit-má台灣人ê政府,中華民國在台灣,beh實施ê雙語教育,敢會猶原是殖民性質ê內殖民(賴〈l?i〉殖民?)ê雙語教育,目的是beh h?o咱放棄華語,過渡到英語?這遍是beh用華語做柺仔,thang會曉用英語行路?

問題是:這beh thài有可能達成?咱a?h無英語殖民母國ê強制資源,譬如講英語殖民政府ê軍事靠山、英語殖民者thàng海ê母語教師資源,咱敢是用戇想就會當完成過渡到英語國家ê目的?全世界敢有這款例?

若無,咱敢m?是長期以來就lóng非常認真teh推行英語教育?國內本來m?有b?少華英雙語ê幼稚園,是按怎咱目前台灣ê英語能力iáu m?是真好?K?英語訂做官方語言,tsia-ê本底無存在ê資源就會雄雄uì天頂跋--落-來?

我是一?英語教師出身、目前iáu t?國外用英語教台語teh生活ê人,照講我應該真支持這款英語政策,但是我無法度目睭kheh-kheh,良心放h?o狗食,m?講良心話。台灣若真正beh實施雙語教育,應該實施「發展性」ê雙語教育──就是母語kap英語ê雙語教育,雙語攏同時發展、同時學好,母語無tsiânn做柺仔。按呢做,咱m?會tsiânn做英語真強ê國家,koh保存咱ê母語、保存咱ê文化,b? tsiânn做不孝ê囝孫。若是真正實施「賴(l?i)」殖民ê英語華語雙語語言政策,咱ê母語絕對會加速死亡!

(作者是台灣師範大學台灣語文學系退休教授;本文由台灣母語聯盟提供。)
註:本文使用教育部推薦漢字kap台羅,一寡字詞ê語音kap語意thang上教育部台灣閩南語常用詞辭典查詢。
 
資料來源: 民報/ 報導日期: 2018-10-10 點閱人次: 97人
上一筆
下一筆
上一筆