travesti
travesti
travesti
2011-12-21
影音》師培聯席會議 頒發實習、五育教材獎
圖
圖

【校園記者東亞103鄔維芸報導】「有一流的師資,才有一流的教育。」教育部常務次長陳益興說道。100年度師資培育之大學主管聯席會議,12月19日起舉行兩天議程,除探討十二年基本國民教育施作,也頒發教育實習績優獎及《德智體群美五育理念與實踐》教材教法設計獎。

  陳益興常務次長表示,面對著國家永續發展談師資培育,因國力根基在教育,國家希望在孩子身上。國立臺灣師範大學校長張國恩也談到,對下一代培育要有不一樣思維,尤其要從知識傳授面慢慢移轉到能力培養面向。

  國立彰化師範大學校長張惠博在頒發教育實習績優獎說道,教育實習績優獎項的設立,有效地推進教育實習績效。此獎項共分為典範獎五名、卓越獎九名、楷模獎二十名及團體獎十五名。

  另頒發《德智體群美五育理念與實踐》教材教法設計獎,其分為特優、優選、佳作、入選及團體獎。此計畫目的為達到全人教育理想,臺師大運休所所長程瑞福也表示,透過五育融合解決現在校園問題。

  此會議透過師培專家學者參與,針對十二年國教提升中學教師課程、教學、評量與補救教學落實方案及強化中學適性輔導之具體策略,與師培大學如何因應十二年國教進行討論交流。

Dolayýsýyla 19. yüzyýlda liman inþa imtiyazýna sahip olan izmir buca escort Fransýz ve Ýngilizler bugün Pasaport olarak bildiðimiz yeni limaný inþa ettiler. Böylelikle, 19. yüzyýlýn sonunda kent ticaretin önemli merkezlerinden bir tanesi olur. Ancak kentin bu ihtiþamlý günleri savaþ ile gölgelenir. Yunan iþgalinin ardýndan Kurtuluþ Savaþý ve akabinde 1922 yýlýndaki yangýn kenti bir harabeye çevirir. Cumhuriyet kentin yaralarýný sardý ve Herodotos’un da deðimiyle “Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiðimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimlerinde” kurdular. Cumhuriyetin kurulmasý ile kentin ticareti daha da geliþti, 1923 yýlýnda 10 fabrika, 1933 yýlýnda ise 129 izmir bayan escort fabrika Ýzmir’de kuruldu. 1923 yýlýnda ticari bir atýlým olan Ýktisat Kongresi ilk kez Ýzmir'de yapýlýr. Bu kongrede "fuar düþüncesi" ilk kez Atatürk tarafýndan ortaya atýlýr ve benimsenir ve Enternasyonal Fuar'ýn temelleri 1936 yýlýnda atýlýr. 1930-1950 yýllarý arasýnda konserve fabrikalarý, makarna ve bitkisel bursa bayan escort yað fabrikalarý kurulur. 1960 yýlý sonuna doðru Ýzmir'de 11'i devlet sektörüne, 209'u da özel sektöre ait olmak üzere 220 büyük firma, muhtelif imalat dallarýnda faaliyet gösterir. 1970’lerde Türk turizminin baþlangýç noktasý olarak algýlanabilen bir destinasyon olan Ýzmir özellikle Türkiye’nin ve turizmin tanýnmasýnda önde gelen þehir haline gelir. Dönemin filmlerinde de kendiliðinden masaj salonu film çekim platosu haline gelen Ýzmir birçok yerli ve yabancý ziyaretçinin akýnýna uðrar. 1980’lerde temeli atýlýp faaliyete giren Ýzmir Adnan Menderes Havalimaný ile direk uçuþlar da artýþ gösterir. Bugün Ýzmir Adnan Menderes Havalimaný yeni dýþ hatlar havalimaný ile yurtiçi ve yurtdýþý uçuþlarý ile birçok kenti Ýzmir’e baðlýyor. 70’li yýllardan bu yana Ýzmir ve ilçelerinde escort izmir turistik tesisler geliþtirilmesi ve turizm alt yapýsýnýn tamamlanmasý üzerine çalýþýlýyor. Ýzmir’deki arazilerin ve arsalarýn kýymetli oluþu yatýrýmcýlarý kimi zaman baþka sektörlere itmiþ olsa da Ýzmir’in turizmdeki geleceði giriþimcilerin turizm yatýrýmlarýnda ümitsiz olmamasý ve çaba göstermeleri ile geliþiyor. Birçok ören yerinde kazý çalýþmalarý yapýlýyor, eski eserler gün ýþýðýna çýkarýlýyor. Ýzmir bugün tarihinden gelen ilham ile, Bergama ve Efes gibi UNESCO Dünya Mirasý listesine dahil olan eþsiz arkeolojik mirasý ile yerli ve yabancý ziyaretçileri yýl 12 ay turizm anlayýþý ile aðýrlamaya devam ediyor. Kentin tarihinden bu yana belleðinde yer alan saðlýk konusu ile çesme escort termal turizm ve üçüncü yaþ turizmi, fuarlar ve etkinlikler ile kongre turizmi, eþsiz kültürel mirasý ile kültür turizmi, limancýlýk geçmiþi ile kruvaziyer turizmi geliþtiriliyor.
上一筆
下一筆
上一筆